{{ author.name }}

{% if author.bio_format == "Markdown" %} {{ author.biography|CleanMarkdown }}
{% elseif author.bio_format == "RST" %} {{ author.biography|CleanRST }}
{% elseif author.biography %} {{ author.biography|purify }}
{% endif %}